top of page

מגדר וכאב

מה הבעיה?

 

מחקרים מראים כי תלונות של נשים על כאב הרבה פעמים מקבלות יחס פחות רציני בהשוואה לתלונות של גברים. בגינקולוגיה בפרט, קיימת בעיה של חוסר התייחסות, זלזול או הקטנה של תלונות על כאב במהלך טיפול רפואי. בעקבות עדויות רבות שהגיעו אלינו על התעלמות או יחס בלתי רגיש לכאב במהלך בדיקות או טיפולים גינקולוגיים, ומכיוון שאין פרוטוקולים או נהלים ברורים לניהול הכאב בהליכים אלה החלטנו לערוך סקר בנושא. מטרת הסקר היא להבין את החוויה והצרכים של נשים ועל בסיסם להגדיר פרוטוקולים ונהלים חדשים

מקדמות שינוי בשטח

מקדמות שינוי בשטח

1

ערכנו סקר בקרב נשים לגבי חוויית כאב בטיפול גינקולוגי- הסקר כלל שאלות לגבי כאב במספר הליכים ספציפיים ותקשורת עם הרופא/ה לגבי כאב וחרדה בטיפול גינקולוגי. 

כ 1,500 נשים השתתפו בסקר וכעת אנחנו מנתחות את הנתונים שהתקבלו ובקרוב נפרסם את הדוח המלא בנושא, שיכלול המלצות קונקרטיות לרופאים ורופאות ולקופות החולים. לאחר פרסום הדו"ח נפעל ליישום המלצותינו באמצעות פעילות תקשורתית, העלאת מודעות וקידום מדיניות מול קופות החולים ומשרד הבריאות.

bottom of page