top of page

שום דבר עלינו בלעדינו 

קבוצת מנהיגות של נשים עם מוגבלות

שום דבר עלינו בלעדינו - הנגשת שירותי בריאות לנשים עם מוגבלות

תיאור הפרוייקט:

מטרת הפרויקט היא הנגשת השירותים הרפואיים עבור נשים עם מוגבלות.  בבית איזי שפירא פועלת קבוצת מנהיגות של נשים עם מוגבלות, הפועלות למימוש זכויותיהן של נשים עם מוגבלות במערכת הבריאות ובכלל. במחקר איכותני שערכונשות קבוצת המנהיגות, ראיינו עשרות נשים עם מוגבלות, ומצאנו חסמים העומדים בפני נשים עם מוגבלות בבואן לצרוך שירותים רפואיים. חסמים אלה פעמים רבות גורמים לנשים להימנע מבדיקות וטיפולים חיוניים, ובכך לסכן את בריאותן, לעיתים עד לסכנת חיים של ממש. החסמים העיקריים באים לידי ביטוי בהיעדר נגישות פיזית, במחסור בידע ובסטיגמות של הצוותים הרפואיים וביחס משפיל ומעליב כלפי הנשים. יחס זה מתרחש בכל תחומי הרפואה, אך ברפואת נשים ביתר שאת, במגוון ממשקים  ובכל המוסדות הרפואיים (בתי חולים ומרפאות בקהילה).

 

לצורך שיפור השירות הרפואי ושינוי העמדות הקיימות בקרב הצוותים, קבוצת המנהיגות מפתחת מערך הדרכה לצוותים הרפואיים והמנהליים. ההכשרה תעסוק בהנגשת השירות הרפואי עבור נשים עם מוגבלות, תוך הבנת עומק של תהליכי הדיכוי החברתיים הנובעים מההדרה הכפולה איתה מתמודדות נשים עם מוגבלות, במטרה לקדם שירות שוויוני ומותאם, על ידי הקניית ידע וכלים לצוותים רפואיים וסגלים מנהליים.

תכני ההכשרה יכללו ידע אודות מוגבלויות שונות ואמצעי נגישות מותאמים, כלים לצוותים שיסייעו להם להנגיש את השירות וישולבו בה סיפורים אישיים של הנשים על חוויותיהן מהמפגש עם הצוותים הרפואיים.

 

תהליך ההכשרה הוא חלק ממהלך רחב לשינוי חברתי, הכולל השפעה על מדיניות, אותו מקדמת הקבוצה.

הכשרת הצוותים הרפואיים תלווה בהערכה (בסיוע יחידת המחקר וההערכה של בית איזי שפירא) ובשיחות משוב עם המשתתפים. בעקבות ההערכה והמשוב ידוייקו התכנים והכלים של ההכשרה, ויופצו לקהלים גדולים ורלוונטיים.

צוות הפרוייקט

צוות הפרויקט כולל את "קבוצת מנהיגות של נשים עם מוגבלות"- 12 נשים עם מגוון מוגבלויות (פיזית, חושית, נפשית, אוטיזם), בגילאים שונים, מכל הארץ (מרכז ופריפריה), יהודיות וערביות. חלק מהנשים עובדות וחלקן לא, חלקן בעלות משפחה. המשותף לכולן-היותן נשים עם מוגבלות, הרוצות להוביל שינויים משמעותיים בחברה הישראלית

bottom of page