top of page

מרפאת לטם

מרפאת לטם - ללידה טובה ומטיבה

אדוה פולק גן | ד"ר נועה זפרן | ד"ר הדי בנימיני ריישר

2024  חממת בוראות קרן בריאה אדוה פולק גן,  ד"ר נועה זפרן, ד"ר הדי בנימיני ריישר

מטרת הפרויקט:

ליווי נשים בעלות רקע נפשי מורכב כולל רקע של טראומה מינית או מיילדותית, בתהליך ההריון והלידה.

תיאור הפרוייקט:

מרפאת לטם מוקמת בימים אלו בחדר לידה "העמק", ומטרתה ליווי נשים בעלות רקע נפשי מורכב, כולל רקע של טראומה מינית או מיילדותית, בתהליך ההריון והלידה. צוות המרפאה יכלול מיילדת, רופאת נשים, פסיכולוגית, ורופאת הרדמה, ויפעל יחדיו ליצירת מעטפת רגשית ורפואית מיטבית המותאמת לצרכי הנשים. המרפאה תהווה פלטפורמה לחיבור נשי רב תרבותי, ותפעל להעלאת המודעות להשפעות טראומה מינית ומיילדותית בשדה הלידה, ולאפשרות לליווי תומך ומטיב עם חווית הלידה, במגזרים השונים.
בשנה הקרובה נפעל במספר מישורים על מנת לפתח ולבסס את המרפאה. 

  • גיבוש צוות – בראייתנו, על צוות המרפאה להיות צוות רב תחומי אשר יתן מענה למכלול התהליכים שהאישה חווה בלידה. הצוות יורכב ממיילדת, רופאת נשים, רופאת הרדמה, ופסיכולוגית. בשנה הקרובה נשקיע בבניית תהליכי עבודה משותפים בצוות, וניתן דגש להכשרות צוותים. כמרכז שמטפל במגוון מגזרים ותרבויות נשים דגש בהכשרות על ההיבטים הרב תרבותיים והגישה לנשים מקהלים שונים.

  • פרסום פעילות המרפאה והעלאת המודעות לתחום – קיום ימי עיון לצוותים רפואיים בבית החולים, בקהילה, לנשים משפיעות, ולנשים שמלוות נשים בנושאים הקשורים למיניות ותהליכי הריון ולידה (לדוג' בחברה החרדית - תומכות לידה ובלניות). נפעל ליצירת מדיה שמנגישה את הנושא לנשים.

  • יצירת חלל עבודה נעים ומותאם לצרכי הנשים הפונות למרפאה.
     

  • גיוס מקורות מימון והעמקת התוכנית הכלכלית לתוכנית ארוכת טווח

ֿבסיום התהליך אנו רואות מרפאה בה יינתן לנשים מענה מקיף, רגיש ומותאם לצרכים שיעלו בפגישות עמן. נשות קשר בקהילה, במגזרים השונים, יכירו את המרפאה ויפעלו לאתר נשים אשר זקוקות לליווי המרפאה, ויפנו אותן אליה. צוות בית החולים המטפל בנשים ילמד את העקרונות של טיפול מיודע טראומה, ובכך נהפוך לחדר לידה רגיש טראומה.

bottom of page